Indian J Pharm Close
 

Figure 1: Maculopapular rash on the face at admission

Figure 1: Maculopapular rash on the face at admission