Indian J Pharm Close
 

Figure 1: Maculopapular rash on neck

Figure 1: Maculopapular rash on neck