IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 127 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
     My Preferences 
     Manuscript submission

 


This article has been cited by
1Salvia miltiorrhizaBurge (Danshen): a golden herbal medicine in cardiovascular therapeutics
Zhuo-ming Li,Suo-wen Xu,Pei-qing Liu
Acta Pharmacologica Sinica.2018;39(5)802
[DOI]
2Modulation of miR-10a-mediated TGF-▀1/Smads signaling affects atrial fibrillation-induced cardiac fibrosis and cardiac fibroblast proliferation
Peng-Fei Li,Rong-Hua He,Shao-Bo Shi,Rui Li,Qiong-Tao Wang,Guo-Tao Rao,Bo Yang
Bioscience Reports.2019;39(2)802
[DOI]
3Huoxin Pill inhibits isoproterenol-induced transdifferentiation and collagen synthesis in cardiac fibroblasts through the TGF-▀/Smads pathway
Meizhong Peng,Meiling Yang,Yan Lu,Shan Lin,Huajian Gao,Lingling Xie,Bin Huang,Daxin Chen,Aling Shen,Zhiqing Shen,Jun Peng,Jianfeng Chu
Journal of Ethnopharmacology.2021;275(2)114061
[DOI]
4The effect of nutraceuticals on multiple signaling pathways in cardiac fibrosis injury and repair
Parinaz Zivarpour,Äeljko Reiner,Jamal Hallajzadeh,Liaosadat Mirsafaei,Zatollah Asemi
Heart Failure Reviews.2020;275(2)114061
[DOI]
5Celastrol protects TGF-▀1-induced endothelial-mesenchymal transition
Fei Gong,Fang Zhao,Xue-dong Gan
Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences].2017;37(2)185
[DOI]
6Effects of tanshinone IIA on the regulation of renal proximal tubular fibrosis
Luoyuan Cao,Baoying Huang,Xianguo Fu,Jing Yang,Yinghua Lin,Feng Lin
Molecular Medicine Reports.2017;15(6)4247
[DOI]
7Qishen granule attenuates cardiac fibrosis by regulating TGF-▀ /Smad3 and GSK-3▀ pathway
Zifan Zeng,Qiyan Wang,Xiaomin Yang,Yinglu Ren,Shihong Jiao,Qingqing Zhu,Dongqing Guo,Kai Xia,Yong Wang,Chun Li,Wei Wang
Phytomedicine.2019;62(6)152949
[DOI]
8Tanshinone IIA down-regulated p-Smad3 signaling to inhibit TGF-▀1-mediated fibroblast proliferation via lncRNA-HSRL/SNX9
Jun Shi,Jianhui Lai,Yujian Lin,Xiaoqi Xu,Siyi Guo,Hui Wang,Fang Wang,Yuyi Mai
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology.2020;129(6)105863
[DOI]
9Matrine suppresses cardiac fibrosis by inhibiting the TGF-▀/Smad pathway in experimental diabetic cardiomyopathy
Yong Zhang,Lei Cui,Gongchang Guan,Junkui Wang,Chuan Qiu,Tielin Yang,Yan Guo,Zhongwei Liu
Molecular Medicine Reports.2017;129(6)105863
[DOI]
10Immune-Related Genes: Potential Regulators and Drug Therapeutic Targets in Hypertrophic Cardiomyopathy
Wei Liu,Ju Ye,Jinqiang Cai,Feng Xie,Mengjie Tang,QinJing Yang,Tingting Hong
Journal of Nanomaterials.2021;2021(6)1
[DOI]
11Bioresorbable electrospun gelatin/polycaprolactone nanofibrous membrane as a barrier to prevent cardiac postoperative adhesion
Bei Feng,Shoubao Wang,Dongjian Hu,Wei Fu,Jinglei Wu,Haifa Hong,Ibrahim J. Domian,Fen Li,Jinfen Liu
Acta Biomaterialia.2019;83(6)211
[DOI]
12Tanshinone IIA attenuates silica-induced pulmonary fibrosis via inhibition of TGF-▀1-Smad signaling pathway
Feifei Feng,Nannan Li,Peng Cheng,Huanan Zhang,Hui Wang,Yongbin Wang,Wei Wang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020;121(6)109586
[DOI]
13Pharmacological basis of tanshinone and new insights into tanshinone as a multitarget natural product for multifaceted diseases
Zhibei Li,Jing Zou,Dan Cao,Xiao Ma
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020;130(6)110599
[DOI]
14Tanshinone IIA Attenuates Renal Fibrosis after Acute Kidney Injury in a Mouse Model through Inhibition of Fibrocytes Recruitment
Chunming Jiang,Qiuyuan Shao,Bo Jin,Rujun Gong,Miao Zhang,Biao Xu
BioMed Research International.2015;2015(6)1
[DOI]
15Effect of Xinfeng capsule on nuclear factor kappa B/tumor necrosis factor alpha and transforming growth factor beta 1/Smads pathways in rats with cardiac injuries induced by adjuvant arthritis
Huang Chuanbing,Wan Lei,Liu Jian
Journal of Traditional Chinese Medicine.2016;36(1)92
[DOI]
16Tanshinone IIA attenuates silica-induced pulmonary fibrosis via Nrf2-mediated inhibition of EMT and TGF-▀1/Smad signaling
Feifei Feng,Peng Cheng,Shaohua Xu,Nannan Li,Hui Wang,Ying Zhang,Wei Wang
Chemico-Biological Interactions.2020;319(1)109024
[DOI]
17Excessive retinoic acid inhibit mouse embryonic palate mesenchymal cell growth through involvement of Smad signaling
Huanhuan Zhang,Xiaozhuan Liu,Zhan Gao,Zhitao Li,Zengli Yu,Jun Yin,Yuchang Tao,Lingling Cui
Animal Cells and Systems.2017;21(1)31
[DOI]
18Inhibitory Effects of Momordicine I on High-Glucose-Induced Cell Proliferation and Collagen Synthesis in Rat Cardiac Fibroblasts
Po-Yuan Chen,Neng-Lang Shih,Wen-Rui Hao,Chun-Chao Chen,Ju-Chi Liu,Li-Chin Sung
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2018;2018(1)1
[DOI]
19Sodium Tanshinone IIA Sulfonate Prevents Angiotensin II-Induced Differentiation of Human Atrial Fibroblasts into Myofibroblasts
Tangting Chen,Miaoling Li,Xuehui Fan,Jun Cheng,Liqun Wang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2018;2018(1)1
[DOI]
Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow