IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 2049 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
     My Preferences 
     Manuscript submission

 


This article has been cited by
1The treatment of rheumatoid arthritis using Chinese medicinal plants: From pharmacology to potential molecular mechanisms
Shaowa L,Qiushi Wang,Guoyu Li,Shuang Sun,Yuyan Guo,Haixue Kuang
Journal of Ethnopharmacology.2015;176()177
[DOI]
2Predicting and verifying outcome of Tripterygium wilfordii Hook F. based therapy in rheumatoid arthritis: from open to double-blinded randomized trial
Miao Jiang,Qinglin Zha,Chi Zhang,Cheng Lu,Xiaoping Yan,Wanhua Zhu,Wei Liu,Shenghao Tu,Liping Hou,Chengwu Wang,Wandong Zhang,Qinghua Liang,Bing Fan,Jiangping Yu,Weidong Zhang,Xinru Liu,Jing Yang,Xiaojuan He,Li Li,Xuyan Niu,Yan Liu,Hongtao Guo,Bing He,Ge Zhang,Zhaoxiang Bian,Aiping Lu
Scientific Reports.2015;5(1)177
[DOI]
3Novel polysaccharide from Radix Cyathulae officinalis Kuan can improve immune response to ovalbumin in mice
Haibo Feng,Xiaogang Du,Juan Liu,Xingfa Han,Xiaohan Cao,Xianyin Zeng
International Journal of Biological Macromolecules.2014;65(1)121
[DOI]
4Efficacy of static magnetic field for pain of adjuvant arthritis rats
Shigeyuki Kanai,Norimasa Taniguchi
Advances in Bioscience and Biotechnology.2012;03(04)511
[DOI]
5Development and assessment of a complete-detoxication strategy for Fuzi (lateral root of Aconitum carmichaeli) and its application in rheumatoid arthritis therapy
Peijian Tong,Chengliang Wu,Xiaofen Wang,Hongzhou Hu,Hongting Jin,Changyu Li,Ying Zhu,Letian Shan,Luwei Xiao
Journal of Ethnopharmacology.2013;146(2)562
[DOI]
6Euonymus alatus extract attenuates LPS-induced NF-?B activation via IKK inhibition in RAW 264.7 cells
Byung Koo Oh,Jihye Mun,Ho Won Seo,Shi Yong Ryu,Young Sup Kim,Byung Ho Lee,Kwang-Seok Oh
Journal of Ethnopharmacology.2011;134(2)288
[DOI]
7Modulation of phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells (DCs) by purified Achyranthes bidentata polysaccharide (ABP)
Yaxuan Zou,Jingjuan Meng,Wenna Chen,Jingling Liu,Xuan Li,Weiwei Li,Changlong Lu,Fengping Shan
International Immunopharmacology.2011;11(8)1103
[DOI]
8The Protective Effect of Yi Shen Juan Bi Pill in Arthritic Rats with Castration-Induced Kidney Deficiency
Hongyan Zhao,Jian Li,Xiaojuan He,Cheng Lu,Cheng Xiao,Xuyan Niu,Ning Zhao,Dahong Ju,Aiping Lu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2012;2012(8)1
[DOI]
9Ex vivo and in vivo effect of Chinese herbal pill Yi Shen Juan Bi (YJB) on experimental arthritis
Pathirage Kamal Perera,Cheng Peng,Lv Xue,Yunman Li,Caifeng Han
Journal of Ethnopharmacology.2011;134(1)171
[DOI]
10Ex vivo and in vivo effect of Chinese herbal pill Yi Shen Juan Bi (YJB) on experimental arthritis
Pathirage Kamal Perera
Journal of Ethnopharmacology.2016;134(1)419
[DOI]
11Enhancement of the immune responses to foot-and-mouth disease vaccination in mice by oral administration of a Novel polysaccharide from the roots of Radix Cyathulae officinalis Kuan (RC)
Haibo Feng,Xiaogang Du,Jing Tang,Xiaohan Cao,Xingfa Han,Zhiyu Chen,Yanger Chen,Xianyin Zeng
Cellular Immunology.2013;281(2)111
[DOI]
Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow